Občasník 2/2013

Dokumenty / Knihařský občasník

Tištěný občasník v grafické úpravě V. Bodrova. Vyšel v prosinci 2013

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet odkaz

Permanentní odkaz pro sdílení na sociálních sítích.

Sdílet s přítelem

Prosím Přihlášení pro odeslání document emailem!

Vložit na Váš web

Nastavit první stránku na

2.

13. Společenstvo českých knihařů © 2013

11. V létě, jako již po několikáté, jsem navštívila dánské město na ostrově Fyn, město se 180 000 obyvateli s množstvím hotelů a muzeí, město Oden - se. Toto město bylo vyhlášeno jako Eko městem. Jen na úvod pro seznámení s městem. Je to město, kde se narodil a do svých 14 let žil známý pohádkář a spisovatel Hans Christian Andersen (psal též pod pseudonymem Willi - am Christian Walter). H. Ch. Anderson tu má své muzeum, svůj park, několik svých soch, dokonce se objevuje i na sema - forech. V Kodani na jeho počest podle stejnojmenné pohádky byla postavena socha Malé mořské víly. (obr.1) Obrovská socha ztvárňující An - dersena, jejíž pohled směřuje přes náměstíčko s radnicí, je v katedrále sv. Knuta. V ní od - počívá válečník - poslední Vik - inský král Knut II. Pro ty, kteří se zajímají o hud - bu, bude zajímavé, že odsud pochází i mistr symfonií (hous - le, flétna, klarinet) Carl Nielsen. Rovněž zde má své muzeum. Naleznete zde ještě Skanzen dobových staveb, muzeum ha - sičů, umění, železniční, překrás - nou zoologickou zahradu, .... Mají tady své pivo Carlsberg a každým rokem se tu koná Blo - omen festival -festival květin. V každé ulici na náměstí, parcích (a že jich tu je hodně) jsou kvě - ty představující určitou téma - tiku. Květiny bez dozoru zdobí ulice několik dní a k mému údivu je nikdo neroz - krade...(obr.2) Tak a teď hlavně o čem chci psát, co mě nadchlo a co by vás mohlo zajímat. Při návštěvě městského mu - zea BRANDS, kde je v přízemí prodejna a v patrech různé sály s měnícími se výstavami, plaká - tů, fotografií, skla je i mediální muzeum. Obrovský prostor, kde na - leznete od nejmodernějšího vysílacího studia, přes moderní a starou ruční sazbu, staré sa - zečské, grafické a litografické stroje ještě s živou obsluhou (několik starších pánů-nadšen - ců tu stroje obsluhuje ). Jsou zde řezačky, vše potřebné pro výrobu ručního papíru... Každý si zde může vyzkoušet pod do - zorem cokoliv. Přikládám foto, to mluví za vše. Pokud Dánsko navštívíte, toto město byste ne - měli minout! Jiřina Musilová 20 21 Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Hans Christian Andersen ánské muzeum

3. Letošní seminář byl spojený s Trienále a naším hostitelem bylo Západočeské muzeum v Plzni. Musím přiznat, že jsem Plzeň znala jen z okénka auta, a tak mne historické centrum mile překvapilo. Parkem plným kvetoucích rododendronů se dojde k fontáně před krás - nou secesní budovu Muzea. Historická stavba s výborným přednáškovým sálem, dob - ře technicky vybaveným pro přednášející a pohodlným pro posluchače, se líbila asi všem. (Jen dealeři se v přidělené zbrojnici poněkud tísnili.) Ve čtvtek večer po oficiálním zahájení otevřel program se - mináře Dr. Ila Šedo svou před- náškou o knižních sbírkách Zá - padočeského muzea. Historic - ké vazby promítané na plátno doplňoval zajímavým komen - tářem, ze kterého bylo znát, že své práci nejen dobře rozumí, ale hlavně ji má rád. A nezůsta - lo jen u přednášky. Druhý den nás provedl svým královstvím – nádherně obnovenou knihov - nou. Mohli jsme prozkoumat všechna zákoutí, vystoupat po dřevěných točitých schodech na galerii a obdivovat důmysl - né skříňky a úložné prostory. Na pultech jsme si mohli prohléd - nout a v bílých rukavičkách osa - hat připravené vazby – skvosty a obdivovat naše mistrovské předchůdce knihaře. Ještě se máme co učit a zlepšovat! Učit jsme se začali hned v pátek dopoledne. Daniel Kelm, americký knihař – nebo spíš výtvarník? (každopádně tvo - řivý nadšenec) – nám ukazo - val, jak se dá s vazbou pohrát. Jeho knihy jako knihy příliš nevypadaly. Byly to objekty – skládačky – geometrické tvary, měnící se před užaslýma očima diváků. Pomocí tenkých drátků, jakýchsi pantů, vytvářel takové prostorové variace (např. Mobi - ův pás), že chvílemi působil do - jmem kouzelníka. Bez ohledu na to, zda někdy využijeme ně - který z jeho nápadů v naší kni - hařské praxi, bylo seznámení s tímto nadšeným „alchymistou“ velmi obohacující a jeho tvůrčí elán rozhodně podnětný. Přednáška Jany Trnkové o Koptské vazbě byla diametrál - ně odlišná, což bylo dobře. V úvodu nám Jana předvedla na promítané prezentaci, jak tako - vé vazby mohou být krásné a rozmanité. Potom rozdala při - pravené složky papírů a nebez - pečně vypadající zahnuté ča - lounické jehly s nití, abychom si mohli ten nejjednodušší styl šití řetízkovým stehem vyzkou - šet. Ti, kdo píchali, provlékali a uzlovali, brzy zjistili, že jehly nebezpečně nejen vypadají... (také jste se píchli?). O to více jsme obdivovali staré Kopty a hlavně zručnou Janu Trnkovou. Po dvou přednáškách jsme se všichni těšili na oběd. Větši - na se nás sešla v předchozí ve - čer objevené, dnes již „té naší“ pizzerii. U dobrého jídla jsme probírali, jak šel rok, protože s mnohými jsme se viděli zase po roce, předávali si zkušenosti se zkaženými či naopak pove - denými zakázkami (což obojí povzbudí) a smáli se veselým historkám. Čas utíkal tak rych - le, že jsme pak my museli utíkat zpátky do muzea, abychom ne - zmeškali vernisáž a vyhlášení výsledků Trienále. Po slavnostním ceremoniálu za účasti vedení Města Plzně, Západočeského muzea a Ústa - vu umění a designu ZČU byly rozdány ceny vítězům – diplom a skleněný objekt od Dalibora Nesnídala. Ocenění, Miroslava a Lubomír Krupkovi, Helena Klin - derová, Jiří Fogl, Jana Přibíková, Pavla Boháčová a Eva Majerová, si připili šampaňským a poté jsme zamířili po schodišti o pa - tro výš do výstavního sálu. K na - šemu překvapení se rozezněly trumpetové fanfáry, které úžas - ně podtrhly slavnostní atmosfé - ru. Vystavené knihy byly krásné. Škoda, že jich nebylo víc. Doufej - me, že na příští Trienále se lépe připravíme a nabízené výstavní prostory zcela zaplníme. Kdo si myslel, že práce stu - dentů oboru „Kniha a tvarová - ní papíru“, představované po dopoledních ukázkách a právě zhlédnuté výstavě nebudou mít šanci obstát, rozhodně se zmýlil. Práce, které nám před - stavila vyučující MgA. Petra Soukupová, byly velice nápa - dité. Různorodost a specifické pojetí zadaných témat odráže - ly lišící se osobnosti studentů. Škála prací od krajkově jem - ných vyřezávaných tvarů po technicky promyšlené a vypra - cované objekty byla opravdu obdivuhodná. Kéž by to těm mladým tvořivým lidem vydr - želo a kéž by pro svou kreativi - tu našli uplatnění a nemuseli si vydělávat něčím úlně jiným. Kromě přednášek a výstavy se jistě všichni těšili na spo - lečenský večer. Naši hostitelé se opět předvedli v nejlep - ších barvách. Prostorný sál v hotelu jen kousek od muzea jsme měli sami pro sebe, mu - zikanti vyhrávající k poslechu i tanci uměli rozumně ztišit či vypnout, takže jsme si mohli přátelsky popovídat a stoly s jídlem rozmanitý, lahodným a krásně naaranžovaným se prohýbaly, a to až do konce ve - čera (nebyly na nich Ubrousky, prostři se!?). Tradiční Jacíčko - va tombola byla jako obvykle plná cenných i méně cenných trofejí. Ty méně cenné jsou cennější o spoustu legrace, kterou zejména v okolosedí - cích vyvolávájí. A tak se nám pátek přes půlnoc úspěšně překlopil do soboty. Ráno nás opět budilo sluníč - ko. První zívající knihaře jsme potkali na chodbách ubytovny, další na náměstí, s několika ji - nými, ale též zívajícími, jsme se vystřídali u stolku v kavárně. Poslední šance projít se pod halapartnami a mezi brněním a objevit nějaký zajímavý knihař - ský arzenál na pultech dealerů! S roličkami a balíčky jsme vy - stoupali do druhého přednáš - kového dopoledne. Zigor A. Calzada přiletěl se svou sympatickou přítelkyní Alaitz ze Španělska, aby nám předvedl, jak přenést na kůži obrázek umístěný v počítači. Byla to jeho první přednáška, ale tréma, ke které se nám při - znal, byla zcela zbytečná. Zigor byl perfektně připraven. Ve své dílně natočil na video přesný postup práce krok za krokem, videosekvence nám promítal, slovně komentoval, což výbor - ně tlumočila zajištěná překla - datelka. Kromě toho každou z deseti takto pro nás vyrobe - ných knížek nechával kolovat, takže jsme si je mohli zblízka prohlédnou a osahat. Pan Jiří Fogl je knihař zku - šený a o svou zručnost a zku - šenost se už s námi nejednou dělil. Přesto i on měl po vyso - kém nastavení laťky trému - „Dyť vám nemám co novýho ukázat“. Pravda, ruční zlacení pomocí folie je zdobící tech - nika používaná, tradiční ba přímo klasická. Ale podívat se, jak někdo něco umí s mistrov - skou dovedností a jistotou, to je vždycky zážitek, který stojí za to. Navíc při tom většinou objevíte nějaký drobný fígl či zlepšovák nebo okoukáte ten správný grif, který vám chyběl. Prostě pan Fogl udělal doko - nalou zlatou tečku za letošním seminářem, který měl nejenom podle mého hodnocení oprav - du vysokou úroveň a věřím, že každého z nás nějak obohatil. Za zlatou tečkou následovalo ještě pár teček – večerní pose - zení s těmi, kdo ještě nemuseli odjet. Proběhlo v rodinném přátelském duchu i prostředí a shodli jsme se, že i kdybychom se letos nenaučili nic nového, přesto by tohle naše knihařské setkávání stálo za to. Komu z vás to tentokrát nevy - šlo, přijeďte určitě příště. Se - tkáme se v Benešově u Prahy a pro nás organizátory to po plzeňské zkušenosti bude dost těžké, ale doufám, že si to spo - lečně uděláme hezké. Dobrý knihařský rok Vám přeje a na setkání se těší Kateřina Stašová. 4 5 hlédnutí za Seminářem SČK a Trienále umělecké knižní vazby 2013 v Plzni

6. Vyjela jsem za příjemného slunečného počasí, které vy - drželo celý den. Pokochala jsem se krásným Loktem, prošla jsem si známá místa a nostalgicky zavzpomínala na akce, které jsem kdy v Lokti mohla zažít. Nebyla náhoda, že se výstava konala právě tady. Knižní vazba díky Sobo - tovým do Lokte prostě patří. Je milé, že zdejší knihovna má o tyto výstavy zájem a snaží se o propagaci této umělecké disciplíny. V příjemné výstavní místnos - ti jsme si mohli prohlédnout Heleniny známé i nové vazby. Celkově tu bylo úctyhodných 70 prací. Perfektně zvládnuté řemeslo je u Helči samozřej - mostí. Byla tu přehlídka různých tipů vazeb zdobených tradič - ními technikami – mozaikou, aplikací, řezbou, slepotiskem, zlacením, .... Kromě tradič - ních materiálů, jako je kůže a papír, pracuje autorka i s dýhou, plexisklem,... Jedna z vystavených knih o koních byla vázána přímo v koňské kůži (koník, který před lety Helču shodil se prý stále těší dobrému zdraví...) Nebojí se materiály a různé postupy kombinovat a dosahuje tak zajímavého účinku. Ani pouz - dra a kazety, krabice nejsou jen pouhou ochrannou kni - hy, ale jsou samostatnými za - jímavými artefakty, nedílnou součástí knihy. Pečlivé zpracování provází Heleniny knihy od začátku až do konce. Při pečlivé prohlíd - ce jsme mohli vidět přehlíd - ku různých typů kapitálků, různých ořízek. Některé jen skromnou tlumenou barev - ností nechávaly vyniknout barvy a zpracování desek, ně - které nápaditou barevností korunovaly celkové vyznění knihy. Jistota je vidět i na použití písma na vazbě, na hřbetech knih,...Bylo zajímavé vidět knižní vazby takto pohroma - dě, vidět tu rozmanitost, kdy se knihařka snažila poctivě nalézt pro každou knihu co nejvýstižnější zpracování. Kni - hy nepůsobily těžkopádně, naopak na mnohých z nich byla patrná hravost, vtip,... prostě knihy vázané srdcem. Jen jsem litovala, že si nemůžu knihy „ošmatat“, pokochat se jejich tvarem, materiálem,... Příjemným zpestřením pro - gramu vernisáže bylo pře - kvapení ( i pro samotnou au - torku) od pracovnic loketské knihovny. Ty věděly o Heleni - ně druhé lásce – o tanci. Domluvily vystoupení sku - piny Malika Lajka Tribe, kte - rá nalézá inspiraci v tanci starých kultur. Jako laik si troufnu říct, že to byla směs balkánských, orientálních a asi dalších, mě neznámých tanců. Odborníci a členky skupiny ať mi prominou moji nepřesnost. V první chvíli mi jejich nástup a extravagantní zjev vyrazily dech a asi jsme všichni čekali, co bude násle - dovat. Brzy nás všechny strh - ly temperamentním vystou - pením a končily za velkého potlesku. Bylo to perfektní a nálada byla úžasná. Bylo moc příjemné setkat se v tak milé atmosféře s mnoha známými a jsem moc ráda, že to byla výstava úspěšná a pro mnohé inspirativní. To, že vý - stavu později viděl i František Šiml, Helenin učitel a výborný knihař, ji moc potěšilo. Musí - me uznat, že to je učitel skvě - lý a Helenka dávala pozor! Moc gratuluju, děkuji za krás - ný zážitek a přeju krásný dlouhý tanec s knihami. Vyhnalová Ivana nihy vázané srdcem 10 K Takto nazvala svou výstavu knižních vazeb Helena Klinderová. Že to byl název výstižný, mohli posoudit všichni, kdo se na vernisáži 20.srpna v Městské knihovně v Lokti sešli. Jistota je vidět i na použití písma na vazbě, na hřbetech knih,...

10. Stručná historie školy Myšlenka založení mezi - oborově pojaté školy byla formulována v souvislosti s restaurováním nástěnných maleb Josefa Váchala v domě tiskaře a vydavatele bibliofilií Josefa Portmana v Litomyšli. Škola byla formál - ně založena 22. dubna 1993, první přijímací pohovory se konaly v září a vyučovat se začalo 1. října téhož roku. Škola restaurování a konzer - vačních technik v Litomyšli vznikla jako pomaturitní tří - leté studium. Jejím zřizova - telem byla Nadace Paseka. V roce 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol. Jako Vyšší odborná škola restaurování a kon - zervačních technik pak zís - kala na podzim téhož roku právní subjektivitu v podo - bě obecně prospěšné spo - lečnosti (o.p.s.). Roku 2000 byl udělen státní souhlas ke zřízení vysoké školy Institut restaurování a konzervač - ních technik Litomyšl a v akademickém roce 2000- 2001 byla zahájena výuka v bakalářském studijním programu. V roce 2005 se Institut restaurování a kon - zervačních technik, o. p. s. připojil k Univerzitě Pardu - bice jako Fakulta restauro - vání, tehdy jako pátá fakulta této univerzity. V roce 2007 Fakulta restaurování získa - la akreditaci navazujícího magisterského studijního programu, který byl zahájen v akademickém roce 2008- 2009. Pod Fakultou restau - rování vzniklo v roce 2011 Centrum pro restaurování a památkovou péči, které si klade za cíl poskytovat celo - životní odborné vzdělávání a další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kul - turní dědictví. V současnosti má Fakulta restaurování 35 interních pedagogů, 64 studentů ve 4 oborech bakalářského stu - dia a 29 studentů ve 2 obo - rech magisterského studia. Pracovníci a studenti fakulty řeší řadu národních i mezi - národních restaurátorských a výzkumných projektů a zakázek. Řada z nich je re - alizována na nejvýznam - nějších památkách České republiky, mezi které patří Karlův most v Praze, vila Tu - gendhat v Brně, Betlém na Kuksu, gotická kašna v Kut - né Hoře, Santiniho kaple v Křenově a další. Pod Fakultou restaurování vzniklo v roce 2011 Cen - trum pro restaurování a památkovou péči, které si klade za cíl poskytovat celo - životní odborné vzdělávání a další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kul - turní dědictví. Fakulta spolupracuje s vět - šinou absolventů, často na konkrétních restaurátor - ských akcích. Absolventi fakulty také založili profesní sdružení Arte-fakt a fakulta s tímto sdružením spolupra - cuje na jeho pravidelných seminářích zaměřených na prezentaci restaurátorských akcí. Je též členem tuzem - ských i zahraničních odbor - ných organizací, např. EN - CORE – European Network for Conservation – Restora - tion Education, ICON – The Institute of Conservation, Asociace muzeí a galerií, STOP – Společnost pro tech - nologie ochrany památek nebo INCCA – International Network for the Conserva - tion of Contemporary Art. Rozvíjená je spolupráce fa - kulty s významnými institu - cemi z profesní oblasti, jimiž jsou např. Národní památ - kový ústav, Národní archiv, Národní knihovna ČR, Vě - decká knihovna v Olomouci, Národní muzeum, Židovské let výuky restaurování v Litomyšli 18 19 20 Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v roce 2013 uspořádala řadu unikátních akcí, které souvisely s oslavami 20 let výuky restaurování v Litomyšli. Své umělecké aktivity fakulta představila například řadou výstav v Litomyšli, Pardubicích, Brně a Praze, na konferenci s mezinárodní účastí prezentovala svoji odbornou úroveň. muzeum a další. Fakulta je v projektech zaměřených na vědu a výzkum partnerem několika dalších vysokých škol, např. VŠCHT Praha, VUT Brno, MU Brno, UTAM Praha, ZU Plzeň a dalších. Podílí se na rozsáhlých vědeckých projektech za účasti zahra - ničních i tuzemských od - borníků, rozvíjí tím odbor - nost svých akademických pracovníků i kompetence studentů. První akcí, na které fakulta představila své umělecké a vědecké aktivity, byla vý - stava nazvaná FAKULTA RE - STAUROVÁNÍ UNIVERZITY PARDUBICE - 20 LET VÝUKY RESTAUROVÁNÍ V LITOMYŠ - LI. Díky spolupráci s Výcho - dočeskou galerií se výstava uskutečnila v exkluzivních prostorách Domu U Joná - še v Pardubicích v březnu 2013. Po jejím skončení se výstava postupně přesunu - la do Litomyšle a odtud do Brna a Prahy. Výstava prezentovala Fakul - tu restaurování Univerzity Pardubice, její krátkou his - torii i přehled současného dění na fakultě. Cílem bylo přiblížit práci všech kateder a ateliérů Fakulty restauro - vání. Jedním ze záměrů bylo také poukázat na oborovou interdisciplinaritu a aktivity fakulty jak na poli vzděláva - cím, tak i restaurátorském a vědecko-výzkumném. Své práce zde vystavilo více než padesát studentů fa - kulty. Prezentované práce vznikly v rámci výtvarné přípravy a specializované výtvarné přípravy v jednot - livých ateliérech. Návštěv - níci tak mohli shlédnout příklady kresby, grafických listů, tušové a kvašové mal - by. Vystaveny byly makety historických knižních vazeb či kopie středověké knižní malby. Mezi plastikami byl instalován akt dívky v život - ní velikosti nebo sekaná ko - pie portrétu Sv. Václava. Dal - ší zajímavostí byl například cvičný panel se sgrafitem a mozaikou. Součástí výstavy bylo i před - stavení konkrétních restau - rátorských prací, na nichž se studenti v rámci studia podíleli pod vedením pe - dagogů fakulty. Za zmínku stojí především prezentace restaurování gotické ka - menné kašny v Kutné Hoře, zařazené na seznam pa - mátek Světového dědictví UNESCO, nebo konzervace části gotických nástěnných maleb na východní stěně presbytáře farního koste - la sv. Martina v obci Sankt Martin v Dolním Rakousku. Další významnou prezen - tací fakulty byla výstava příhodně nazvaná LITOMY - ŠL ZBLÍZKA A JEŠTĚ BLÍŽE, na níž se představila práce Katedry chemické techno - logie Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Vý - stava byla umístěna v Čer - vené věži v areálu Fakulty restaurování v Litomyšli od května do září 2013. Na výstavě byla prezentována jedna z významných metod průzkumu památek využí - vaných Katedrou chemické technologie restaurování, totiž snímky z rastrovacího elektronového mikroskopu. Tyto snímky návštěvníkům umožnily nahlédnout do mikrosvěta různých materi - álů a předmětů, v kompara - ci s fotografiemi předmětů, které nás obklopují. Byly vybrány ukázky objektů z města Litomyšl, nebo růz - ných uměleckých děl re - staurovaných na fakultě v rámci studijního programu. V rámci oslav Fakulta re - staurování zorganizovala nebo se spolupodílela na následujících regionálně vý - znamných akcích. V červnu se v Městské galerii Litomy - šl, v Domě U Rytířů konala výstava nazvaná VŮLE A MYŠLENKA ANEB JEN TOLIK STAČÍ KE KROKU DO NEZNÁ - MA, K CÍLI JASNÉMU, která představila volnou tvorbu pedagogů výtvarné přípra - vy, kteří se ve dvacetileté historii podíleli na výuce. Od června do září se v Portmo - neu – Museu Josefa Váchala, konala výstava pod názvem VOLNÁ TVORBA STUDENTŮ RESTAUROVÁNÍ V květnu 2013 se také v Kon - ferenčním centru Zámku Li - tomyšl konala mezinárodní konference INTERDISCIPLI - NARITA V PÉČI O KULTURNÍ DĚDICTVÍ finančně podpo - řená projektem Platforma pro památkovou péči, re - staurování a obnovu. PhDr. Tomáš Kupka proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj

12. Šlechtický dům se širokou svou branoumi pěkně při - padá i v smutné šedi. Kočičí hlavy z dláždění hledí A světla lamp se rozblikla stranou. Na okno bílá holubice sklouzla, jak nahlédnout by chtěla za záclonu. Vlaštovčí hlasy slyšet zpod balkonu. Toť chvíle závratná a plná kouzla. Rainer Maria Rilke 1911 Samotný zámek láká k ná - vštěvě nejen svým roman - tickým parkem a nově zre - konstruovanou budovou, ale hlavně expozicí věnova - nou svojí poslední majitelce, baronce Sidonii Nádherné z Borutína. Ty z Vás, kdo jsou na pochybách, jak souvisí zámek s knihařským semi - nářem, určitě uklidní jména nejznámějších návštěvníků, jako je: Rainer M.Rilke, Karl Kraus, Max Švabinský, Viktor Stretti, Karel Čapek, Antonín Podlaha, Adolf Loos, Camillo Schneider, Mechtilda Lich - nowská. Všichni pobývali ve zdech janovického zámku, procházeli se v parku, roz - právěli, vzájemně si naslou - chali; různorodá společnost zajímavých lidí s originálním myšlením. Přijížděli díky osobnímu kouzlu a kulti - vovanosti Sidonie Nádher - né, vraceli se zásluhou její schopnosti vytvořit přátel - ské harmonické prostředí. Sidonie Nádherná, „múza umělců“ (a mimochodem i vášnivá kuřačka a jedna z prvních žen v Čechách, kte - rá řídila automobil), měla za svůj život řadu vztahů, ze - jména hluboký platonický s rakouským básníkem Rei - nerem Mariou Rilke a poměr s rakouským novinářem a dramatikem Karlem Krau - sem. Tento vztah byl pečlivě tajen s ohledem na rodinu a vyšel najevo až v 70. letech na základě vydání někte - rých Krausových dopisů. Na zámku pobýval také napří - klad Karel Čapek, architekt Adolf Loos a Sidonii Nád - hernou zde portrétoval Max Švabinský. Umělecké kruhy navštěvovala také při svých cestách, v Paříži se například poznala se sochařem Au - gustem Rodinem. Ve Vrchotových Janovi - cích si je možné na zám - ku prohlédnout expozici, projít se parkem a od roku 2008 ještě pokračovat pro - cházkou po okolí. Výstava dokumentuje poslední roky před rozpadem rakousko - -uherské monarchie, tak jak je prožívala česká, německy mluvící šlechtická rodina Nádherných na venkov - ském zámečku v Janovicích, ale i v Evropě, kam cestovala za poznáním, kulturou a v případě bratrů Nádherných i za středoškolským a uni - verzitním vzděláním. „Sidi“ přišla na svět 1. 12. 1885 ve Vrchotových Jano - vicích spolu se svým dvoj - četem, bratrem Karlem. Otec rodiny Karel Nádherný a jeho žena Amélie patřili k tzv. „nové“ šlechtě. Zámek a velkostatek ve Vrchotových Janovicích, včetně okolních pozemků, Karel Nádherný koupil. Dětství sourozen - ců Nádherných probíhalo v přátelském a láskyplném prostředí. V rodině se hovo - řilo německy, od služebnic - tva pochytily „kuchyňskou češtinu“ a mezi sebou mlu - vily díky irské vychovatelce anglicky. Sidonie později přiznává, že žádný z těchto jazyků neovládá dokona - le. Bratrům byla ve všem rovnocennou partnerkou a pravděpodobně proto z ní vyrostla samostatná, kos - mopolitní a všestranná mo - derní žena. Sidonie si jako budoucí zámecká paní musela, na rozdíl od bratrů, vystačit s domácí učitelkou. V dopro - vodu matky směla cestovat, což činila neskonale ráda a záliba v cestování se jí sta - la celoživotním koníčkem. Zážitky si zapisovala do de - níků, fotila. Sjezdila Evropu a později se podívala i do Egypta. Její život ovlivnil i nástup moderní filozofie, která obracela člověka od Boha zpět k jeho vlastnímu nitru a přála emancipaci. „Mám v krvi plně se pono - řit do toho, čemu se právě věnuji. V osmnácti byla pro mne tím nejsvětějším věda a nejvyšší hodnotou vědě - ní, umění pak tou nejsladší, nejsublimovanější esencí všeho kolem mne. Po tom jsem toužila a v tom vyciťo - vala pravou kulturu pro své nitro. Univerzita mi dopřána nebyla. A společenský život Seminář 2014 - tip na výlet 22 23 S Říká Vám něco jméno Vrchotovy Janovice? Pokud ne, je seminář v Benešově u Prahy báječnou příležitostí k návštěvě městyse a zámku tohoto jména. byl pro mě prázdný a trist - ní...“ charakterizovala své mládí sama baronesa. „Čisté a bratrské“ přátel - ství navázala s R. M. Rilkem, to nejintimnější pak s obá - vaným novinářem, básní - kem a spisovatelem Karlem Krausem. Oba se narodili v Čechách a oběma učarovaly Janovice v mírné krajině a hlavně park s jeho prostou a vlídnou krásou. Rilkovy dopisy Sidonii se staly lite - rárním pokladem. Mezi Sidonií a Krausem se rozhořela láska na první po - hled. Obávaný, nesmiřitelný kritik se projevil jako něžný, citlivý člověk. Plně jí poro - zuměl. „K. K. mi vězí v krvi, působí mi trápení. Dopátral se mé bytosti, pochopil ji jako ještě nikdo. Nemohu nic dělat, když na něj neza - pomenu.“ Nastal mnohaletý boj mezi vášnivou láskou a vlastní identitou, během něhož byla Sidonie dokon - ce krátce vdaná. Před osu - dovým vztahem s Karlem Krausem ale nebylo úniku, nedokázala žít ani s ním, ani bez něj. Další část expozice, kterou vymezují roky 1913–1939, nás provází dobou, kdy z ro - diny žijí již jen dva sourozen - ci – dvojčata Sidonie a Karel, kdy do Janovic jezdívá Karel Kraus a u kamenného stolku v zámeckém parku píše své protiválečné dílo Poslední dnové lidstva. Po vzniku republiky se sourozenci vyrovnávají s dopady pozemkové refor - my, jejich finanční situace není nejlepší, omezují pro - to i cesty do ciziny. Vztah se stále proslulejším Karlem Krausem i nadále probíhá v rozchodech a návratech. Sidonie, které kdysi zkracho - valo kratičké manželství, již tuší, že se znovu neprovdá a zůstane bezdětná, upíná se tedy na práci v parku a věnuje jí stovky hodin práce. Postupně jí umírají všichni její blízcí – v roce 1926 Rainer Maria Rilke, o čtyři roky poz - ději bezdětný bratr Karel a v roce 1936 Karel Kraus. Pade - sátiletá Sidonie osaměla. Vznik Protektorátu Čechy a Morava odstartuje nekoneč - ný boj o Janovice, které spa - dají do výcvikového prosto - ru zbraní SS. Sidonie je brání všemi prostředky, ale Jano - vice nakonec opustit musí a před devastací německou a posléze rudou armádou je neuchrání. Území, na němž zámek leží, bylo zabaveno jako výcvikový prostor zbra - ní SS, obyvatelstvo (včetně Sidonie) se muselo vystěho - vat, na práci sem byli nahná - ni mimo jiné vězni z koncen - tračního tábora Flossenbürg. Sidonie chce ihned po osvo - bození začít zvelebovat park, ale ten je stejně jako zámek devastován a rabován so - větskou armádou a místním obyvatelstvem, čemuž není schopna přes všechno úsilí zabránit. Majetek je v poválečném procesu protiprávně zkonfis - kován, rozprodán a zničen. Pod sílícím tlakem politic - kých poměrů a nenávistí taj - ně opouští republiku. Zamíří do Anglie, vstříc novému ži - votu a přátelům. Tento nový začátek bohužel končí příliš náhle, 30. září 1950 ve věku 64 let umírá na rakovinu plic. Byla velice nemocná, ale přesto zemřela spíše na bo - lest duše, steskem po místě, které nadevšecko milovala a kam se tak ráda vracela ze všech těch velkolepých cest. Netušila, že přijde jednou doba, která smete režim, co jí nejvíc ublížil, že se najdou lidé, kteří na ní nezapomněli (nebo je svým osudem okouzlila i přes pro - past času) a ti se postarají, aby její místo na janovickém hřbitůvku už nebylo prázd - né. Dne 25. května 1999 se Sidonie vrátila domů. Na ná - hrobku v Anglii měla nápis: Kde domov můj, kde vlast má? Už zase je na zámku ve Vrchotových Janovicích a voní jí tam azalky. Zámek a park ve Vrchotových Janovi - cích zachránil před zkázou poslední majitel - Národní muzeum v Praze. A pro velké romantiky - od roku 1979 na nočním nebi září planetka s jejím jménem Nádherná. To, že osud této výjimeč - né ženy dodnes inspiruje, dokládá například nový muzikál v divadle Ungelt. Kromě barvitého osobního života krásné a inteligentní baronky, přibližuje komorní muzikál také pohnuté histo - rické okamžiky naší země. Jana Trnková TRN 2013, zdroj: Alena Wagnerová „Sidonie Nádherná a konec střední Evropy“, Argo, 2010, Divadlo UN - GELT, ČESKÁ TELEVIZE,

4. Oproti prvnímu ročníku soutěže v roce 2009, kdy všich - ni knihaři měli ke svázání je - den stejný titul - Water (knihu o vodě), bylo téma volnější. Ústředním mottem soutěže byla jakákoliv kniha, spojená s dílem, či osobou Williama Shakespeara. Z celkového po - čtu 253 zůčastněných autorů porota vybrala vítěze první ceny - Dominika Riley z Anglie a druhé hlavní ceny - Eduarda Giméneze ze Španělska, je - jichž díla budou umístěny ve sbírkách v Bodleian Library a ve sbírce Sira Paula Gettyho ve Wormslay Library, dále pak jednoho vítěze studentské poroty, dvacet pět stříbrných vítězů a stovku knižních va - zeb autorů, jejichž práce byly společně s předcházejícími určeny pro výstavu. Tato vy - braná společnost, zastoupená svým dílem, se po té pustila na svou dvouletou pouť po Ev - ropě a Asii. Vzhledem k tomu, že v tomto ročníku jsem se z předcházející stovky v roce 2009 posunula mezi oněch pětadvacet stříbrných, dovo - luji si podat zprávu očitého svědka. Do poslední chvíle po - zvaní knihaři neví, kdo vyhrál. Je to napínavé. Atmosféra na slavnostní ceremonii v histo - rické budově Bodleian Library je zpočátku anglicky strohá a vážná. Následně srdečná. Vítěz plakal. Nedivím se, pro knihaře je to nejvyšší ocenění oprav - du nelehké práce. Porota, ve složení historik umění, ředitel shakespearovského divadla, dva významní angličtí knihaři a jeden umělec měli tradičně nelehkou práci. V takovýchto soutěžích kromě výběru titulu a jeho adekvátnímu výtvarné - mu a uměleckému ztvárnění předchází velmi tvrdá selekce, soustřeďující se na řemeslnou dokonalost předložených va - zeb. I když o dvou vybraných dílech z celého počtu vítěz - ných jsem si nebyla jista vý - tvarnou složkou díla, pohled naživo mne přesvědčil, že se asi mýlím. Někdy zdánlivě kniha na pomezí kýče vypadá v ruce jinak než v katalogu, zvláště když je dokonale svá - zána. Kniha je věc do ruky, k pohlazení a především ke čte - ní. A detailně precizně řemesl - ně zpracovaný podivný výtvor může být radostí pro některé čtenáře. Kniha Eduarda Gime - néze však do této kategorie určitě nepatří a mohu říci, že jeho vazba v podobě divadla Globe, byla z výtvarného po - hledu lepší, než ta první oce - něná. My stříbrní jsme dostali velký kus stříbra - plaketu ve tvaru obří kaligrafické špičky do pera. Na letišti při zpáteč - ní cestě jsem měla obavy, zda mne s tou cenou pustí do le - tadla. Po slavnostním předání cen byla otevřena výstava v prostorách knihovny a malá párty pro vítěze s omezeným počtem rodinných příslušníků a přátel. Vzhledem k tomu, že v Oxfordu jsem strávila v roce 2011 tři měsíce, kdy jsem se nechala zaměstnat jako knihař - dělník v komerčním knihař - ství, bylo to pro mne příjemné domácí prostředí. Soutěže se také účastnilo devět českých knihařů, do výběru jsme se dostali tři. Mezi stovkou vysta - vujících je práce Ivany Vyhna - lové, její autorsky zpracovaný text Sonetů a velmi nápaditá vazba, která se mi velice líbí. Další vybrané vazby byly od Jarmily a Jana Sobotových. Jedná se o objekt - bustu W. Shakespeara, skrývající v sobě jednotlivé svazky Shakespea - rova díla. Práce nesmírně ná - ročná. Já jsem dlouho hledala titul, který je téměř neznámý a ručně jsem po té kaligrafo - vala rozsáhlou báseň Venus a Adonis. Ostatně tento titul se v soutěži objevil jen třikrát. I přes svůj tříměsíční „průzkum esigner Bookbinders International Bookbinding Competition 2013 6 7 D V letním podvečeru 10. června tohoto roku byla v Bodleian Libraries v Oxfordu otevřena zajímavá výstava uměleckých knižních vazeb, která představila výsledky druhého ročníku mezinárodní knihařské soutěže, kterou pořádala profesní organizace Designer Bookbinders ve Velké Británii společně s Markem Gettym a Bodleian Libraries. anglického knihařství“ jsem nakonec na vazbu použila svůj oblíbený pergamen, který je mi materiálově blízký a důvěr - ně znám jeho vlastnosti. Jeho ledový povrch je dráždivý k erotické poezii Shakespeara. Druhý den byl ještě zajíma - vější. Pro všechny vítěze byla ve Wormslay Library otevře - na nádherná sbírka Sira Paula Gettyho. Pro mne to byl jeden z nejkrásnějších zážitků lite - rárních i uměleckých. Počínaje starými tisky, nejstaršími vaz - bami, knihami středověkými, zdobenými nádhernými ilumi - nacemi jsem se mohla pást po - hledem na prvotiscích Willia - ma Morrise, shlédnou originál „Tiger“ od Williama Blakeho a pokochat se sbírkou renesanč - ních knih Jeana Groliera. Vidět na vlastní oči úžasné vazby Pierra-Lucien Martina, Philipa Smitha a především Paula Bo - neta. Nemohu zde vypisovat vše, sbírka je nesmírně rozsáh - lá a bohatá. Následně potom program pokračoval společen - ským posezením v zahradním domku rozsáhlého panství s anglickým parkem a jezerem. Atmosféra krajinomalby 17. století. Vlhké mlžící se počasí a kuchyň, naštěstí ne anglická, ale globálně vynikající. Výstava, jak jsem v úvodu pře - deslala, je putovní. Po Oxfor - du, to byl St Bride Foundation v Londýně, nyní je celá kolek - ce v Bibliotheca Wittockiana v Bruselu, dále pak bude v Talinu, Výmaru, Lipsku, Mad - ridu. A ještě než se přesune na východ do Japonska, tak máte možnost ji vidět od 28. února do 6. dubna v Západo - českém muzeu v Plzni. Přede - vším pro knihaře je to úžasná škola technologií a náhledů na knihu, jak ji výtvarně ucho - pit. Vedle tradičně klasických papírových vazeb německé provenience můžete vidět do - konalou práci v kůži téměř se všemi technikami zdobení, ale také zcela futuristické vazby. Například Macbeth Jana Zim - merlicha je ukázkou netradič - ního materiálového přístupu k vazbě knihy. Pokud vás můj článek zau - jal, podívejte se na konkrétní vítězné knihy na stránkách de - signer bookbinders. Také to je velmi praktická informace před návštěvou výstavy v Plzni. Eliška Čabalová http://www.designerbook - binders.org.uk/competiti - ons/dbibc/2013/internatio - nal_competition2.html) Někdy zdánlivě kniha na pomezí kýče vypadá v ruce jinak než v katalogu, zvláště když je dokonale svázána Kniha je věc do ruky, k pohlazení a především ke čtení...

9. Práce nakonec dospěla ke svému konci (je na posou - zení uživatelů, zda ke zdár - nému) a lze ji nyní předložit uživatelské veřejnosti. Do - volte mi ještě připojit něko - lik poznámek. Periodikum vycházelo od r. 1995 do r. 2000, kdy bylo ukončeno vydávání neče - kaným úmrtím vydavatele a zároveň hlavního redak - tora ing. Vítězslava Prágra. V úvodníku prvého čísla, které posílá do světa 12.8. 1995 při příležitosti zahá - jení VIII. Trienále umělecké knižní vazby v Kroměříži, píše, že hlavním motivem k vydávání byla neexistence jakéhokoliv informačního zdroje pro tento specifický umělecký obor. A zároveň současně dodává, že se ne - míní zaměřit pouze úzce na řemeslnou knižní vazbu, ale publikovat zprávy i z hranič - ních a blízkých oblastí jako je problematika papíru, bib - liofilie, autorská kniha, drob - ná grafika aj. Když na semi - náři 400 let knihařských spolků v Národním tech - nickém muzeum v prosin - ci roku 1999 vzpomínal ve svém referátu na počátky a okolnosti vzniku Knihař - ského bulletinu, přiznal, že se setkal jako laik poprvé s knižní vazbou roku 1985 na V. Trienále umělecké knižní vazby v Praze a to setkání změnilo celý jeho život. Se - známil se s předními osob - nosti oboru, zejména doc. J. H. Kocman a dr. Anežka Fia - lová byli jeho prvními rádci. Publikoval své začátečnické články ještě ve Zprávách Spolku českých bibliofilů a pomalu spěje k rozhodnutí založit nový časopis. První číslo vydal v nákladu 200 výtisků a pro celý ročník zá - roveň sám dělal grafickou úpravu. Od druhého roční - ku spolupracuje s grafikem Vladimírem Kinterou. Třetí změna nastává po iniciativě doc. J. H. Kocmana, který jej seznamuje s výtvarníkem Oldřichem Vaňkem. Ten pak od třetího čísla druhého ročníku nejen vtiskuje časo - pisu novou grafickou podo - bu, ale zároveň se podílí na práci korektorské, zajišťuje podklady, připravuje repro - dukce a také kompletní saz - bu. I když byl Vítězslav Prágr hlavním redaktorem a zá - roveň nejčastějším přispě - vatelem, byla zřízena od 2. ročníku tzv. korespondenč - ní redakční rada, v níž byli, vedle dvou již zmíněných osobností doc. J. H. Kocma - na a dr. Anežky Fialové, další členové Jarmila Sequenco - vá a dr. Bohumil Nuska. Po navázání spolupráce k nim přibyl i Oldřich Vaněk. Od č. 4 třetího ročníku je dalším členem rady Jarmila Jelena Sobotová. V této sestavě pak funguje redakční rada až do závěrečného čísla. Čísla prvého ročníku byla vydána v nákladu 200 výtis - ků. Zvláštní číslo věnované Semináři při VIII. Trienále umělecké knižní vazby v Kroměříži roku 1995 bylo vydáno, jak sám V. Prágr vzpomíná „v tehdy pro mne obrovitém nákladu 500 výtisků“ a přiznává hlavní podíl na vydání Janu Sobo - tovi. Ten podstatně rozšířil pro vydání svoji přednášku, poskytl bohatou obrazovou přílohu a zejména finanč - ně vydání podpořil. Náklad postupně stoupal až k 650 exemplářům, které čítal po - slední ročník. Lze jen litovat, že slova v závěrečném odstavci svého článku, která věnoval Vítěz - slav Prágr blízké budouc - nosti časopisu, zůstanou již navždy nenaplněna... Celý soupis článků byl zhotoven v tabulkovém edi - toru Excel, který umožňuje jednak snadný přenos dat do jakéhokoliv jiného for - mátu a jednak umožňuje snadné řazení obsahu dle zvolených kritérií. Základní řazení bylo zvoleno chro - nologické, tedy dle data vydání. To je vyplněno ve sloupcích C, D a E, kde slou - pec C označuje rok, sloupec D ročník a sloupec E číslo časopisu. Prvé dva sloupce jsou věnovány názvovým údajům. Sloupec A označu - je autora, případně autory. Pokud byly články označe - ny šifrou a podařilo se šifru rozluštit, je uvedeno nejpr - ve jméno autora a za ním v závorce šifra, pod kterou byl článek publikován. Pokud se mi nepodařilo zjistit, kde se za šifrou skrývá, je au - torství označeno třemi x v závorce a doplněno šifrou, uvedenou u článku. Nejvíce těchto případů je s šifrou – Články v Knihařském bulletinu 16 17 Č Když jsem dostal úkol zpracovat bibliografický soupis článků z periodika Knihařský bulletin, nečekal jsem, že problémy, které mne čekaly, budou tak zarputilé a nesnadno zdolatelné. bull- (patrně je myšlena re - dakce bulletinu), dále –hk-, -kar-, -er- aj. Zde se obracím na případné čtenáře tohoto článku či uživatele soupisu. Pokud budete mít nějaké informace, které by mohly vést k objasnění oněch ši - fer a zjištění autorství, budu vděčen za jakoukoliv zprá - vu. Vedle článku s označe - ným autorstvím se v peri - odiku nacházela i značná část článků bez jakéhokoliv podpisu. Všechny údaje byly zaznamenány dle pravidel knihovnického popisu. Jmé - no se dle tohoto pravidla uvádí invertovaně, tedy v pořadí příjmení, jméno. Ná - zvy a podnázvy článků jsou odděleny dvojtečkou. V dalších sloupcích, G, H, I, J, jsem se pokusil o jakési věcné zpracování, tedy o označení obsahu článků. V prvním sloupci G jsou vypsána jména osobnos - tí, o který příslušný článek pojednává, zmiňuje jejich aktivity, osudy, výstavy atd. Pokud se v článku zmiňují dvě a více osobností, je v tabulce článek uveden dva - krát za sebou. To je nutné k tomu, aby bylo možné pří - slušnou osobnost vždy vy - hledat. Druhý sloupec H je označen Instituce. Zde jsou zmíněny nejen instituce, o nichž se v článku píše (např. Uměleckoprůmyslové mu - zeum, Galerie Hnízdo atd.), ale jsou zde uvedeny i akce (např. Svět knihy, Trienále, Semináře), školy (VŠUP, ISŠ, SOU aj.) a jiné (Obecní dům, Kongresové centrum). V tře - tím sloupci I jsou zmíněna města, spjata s obsahem článku. Jsou uvedena jména měst, případně názvy států, pokud je obsah obecnější. V posledním sloupci J jsem se pokusil o vypsání tzv. klíčových slov, jimiž se běž - ně označuje v knihovnické praxi obsah dokumentu. Zde se musím omluvit všem profesionálům, že jako laik jsem vyplnil tento sloupec velmi povrchně a zjednodu - šeně. Tuším, že informační potřeby knihařů by uvítaly daleko podrobnější zpra - cování. Proto budu rád za každý podnět na zlepšení a zpřesnění při určování ob - sahu článků. Vaše informace ihned do tabulky zapracuji a tak by po této případné spolupráci mohla skutečně završit své poslání, tedy stát se kvalitním informačním zdrojem. Pokud budete potřebovat soupis seřadit např. dle jmé - na autora, stačí provést ná - sledující postup (znalci jistě prominou podrobný popis). Najděte myší do šedého řádku úplně nahoře tabul - ky, v němž jsou písmena, označující sloupec. Myš se vám změní na černou šipku. Kliknutím na levé tlačítko se sloupec označí modrou bar - vou. Najděte myší na horní pás ikon (mimo tabulku) a klikněte na ikonu s písmeny AZ a šipkou, směřující dolů. Když na ni najedete, měla by se vám objevit cedulka „Se - řadit vzestupně“. Po kliknutí na ikonu se objeví v malém rámečku hláška „Upozorně - ní při řazení“, kde je napsá - no, že „Excel nalezl další data vedle vybrané oblasti. Pro - tože nebyla tato data vybrá - na, nebudou seřazena.“ Zá - roveň je pod tímto textem nabídnuta rada „Jak chcete pokračovat“ a označena možnost „Rozšířit vybranou oblast“. Stačí tedy kliknout na modře označené tlačítko „Seřadit“ a program data se - řadí. Nyní máte články seřa - zeny dle jmen autorů, s tím, že na začátku jsou uvedeny šifry, pak teprve jména au - torů a nakonec články bez uvedení jména. Stejným postupem lze seřadit ob - sah tabulky dle jakéhokoliv vybraného sloupce. Takto si můžete seřadit osobnosti, o nichž se pojednává, případ - ně instituce a nebo klíčová slova. Periodiku Knihařský bulle - tin, přestože vycházel tak krátkou dobu, je informač - ně velmi bohatý a jeho 523 článků může být dobrým pomocníkem při hledání potřebných údajů. Věřím, že ani složitost počítačového formátu, ve kterém soupis předkládám veřejnosti, ne - zmenší její zájem o zajímavý obsah. Plzeň, listopad 2013 Ila Šedo * Prágr,Vítězslav. O Společenstvu českých knihařů a Knihařském bulletinu : pět let obnoveného knihařského časopisu a tři roky knihařského spolku. In 400 let knihařských spolků – historické a moderní knihařství. Praha : Národní technické muzeum, 2001. s. 41-46.

1. SPOLEČENSTVA ČESKÝCH KNIHAŘŮ 2/2013 Designer bookbinders poprvé v Česku Ohlédnutí za TUKV Plzeň 2013 Knihy vázané srdcem Knihař na hlídce Workshopy na Střední škole grafické Brno Mediální muzeum v Dánsku 20 LET VÝUKY RESTAUROVÁNÍ V LITOMYŠLI str. 1 str. 3 str. 6 str. 8 str. 11 str. 12 str. 25

7. Pan Jiří Fogl nám předvedl různé zdobné techniky, zdobení do kůže (slepotisk, ražbu za tep - la přes zlatící folii), tenčení kůže. Na rozpracované vazby, kro - niky s pružným hřbetem, fran - couzské vazby a na vazby Bra - del jsme si vyzkoušeli tenčení kůže, potahování hřbetů vazeb kůží a zdobení dvěma způsoby. Jednak zlacení přes folii nebo slepotisk, které se používají pro zdobení z rovných linek pomo - cí filet a jednak figurálními tla - čítky, kterými se dotváří dekor na knižních deskách. Pan Dušan Nováček nás v úvodu seznámil s historií zá - znamových prostředků od ta - bulek s klínovým písmem přes výrobu papyrusu, pergamenu, až po objev papíru v Číně a Japonsku. Žáci si v praxi vy - zkoušeli měření PH archiválií, pak provedli stěry na mikroor - ganismy a dolévání papírové suspenze jako jedné z možnos - tí restaurátorského zásahu při chybějících částech papíru. Pod vedením paní Jany Přibíkové se konal workshop zaměřený na techniky vazeb - -polokožená vazba Bradel s ho - landskými kantami a polokože - ná vazba s polykarbonátovými gravírovanými deskami. Žáci si vyzkoušeli zhotovení předsád - ky k těmto vazbám, potažení hřbetů knižních desek kůžemi a následně potažení knižních desek s holandskými kantami. U druhého způsobu vazby zho - tovili hřbetník a nasadili gra - vírované desky. Na obě vazby zhotovili nařezávané potaho - vané pouzdro a u jedné z vazeb košilku. Mgr. Jarmila Jelena Soboto - vá vedla workshop zaměřený na zušlechtění potahových a předsádkových papírů. Žáci se učili mramorování papíru na karagenu vodovými barvami. Papíry kamencovali, připravo - vali karagen, míchali barvy a také se naučili používat různé typy hřebenů, košťátek a pipet, pomocí kterých vytvářeli různé dekory na papírech. Děkujeme všem předná - šejícím za vzornou přípravu, trpělivost při předávání svých zkušeností a cenných rad na - šim žákům. Přejeme jim hodně zdraví a elánu do další práce. Mirka Závodníková a kolektiv pedagogů Střední škola grafická Brno orkshopy na Střední škole grafické Brno 12 13 W V rámci projektu LAMaKKT (Laboratoř analýzy materiálu a kontroly kvality tisku) se konaly na naší škole v měsíci září čtyři workshopy se zaměřením na knihařskou tvorbu Někteří z kolegů knihařů, kteří nakupují u výrobce usní z Velké Británie J.Hewit & Sons, Ltd., jistě vědí o zajímavém firemním projek - tu Skin Deep. Jedná se o pololetní informační periodikum pro anglofonní knihařskou obec, které svým formátem připomíná náš Občasník, obsahově je ovšem dost širokého záběru. Nalezneme v něm zajímavé podněty pro studium, pozvánky na akce, propozice k soutěžím a jejich výsledky, reportáže z pracovních setkání knihařů, prezentace zdařilých prací firemních zákazníků, novinky v pro - dejně. Pro čtenáře v angličtině časopis mohu doporučit jako pestrý zdroj poučení a inspirace. Podívejte se na http://www.hewit.com/skin_deep/ Marek Staša Časopis „Skin Deep“ na webu 19. – 22.6. 2014 se bude v Benešově u Prahy konat již XVIII. Mezinárodní seminář. I letos se pro vás snažíme vytvořit zajímavý program a jako každý rok budeme rádi, když nám na naše stránky www. knihari.cz napíšete své nápady, připomínky k náplni přednášek a workshopů. Součástí členské výstavy knižních vazeb bude i doprovodná výstava vazeb publikace, která se vám právě dostala do rukou. Doufáme, že vás básně J.H. Krchovského a ilustrace M. Singera potěšily a že vás inspirují k zajímavé práci. Všem vám chci popřát hezký nastávající rok a přeji si, abychom se na semináři sešli ve zdraví a v co nejvyšším počtu. I. Vyhnalová XVIII. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ SČK Ve Sborníku textů přednášek letošního semináře došlo k opomenutí, které bych rád napravil následujícím upřesněním. Přednášku Daniela Kelma o kloubových vazbách ochotně přeložil jako první pan Jiří Musil, který není knihař. Následně jsem byl po - žádán o jazykovou úpravu s ohledem na řadu pojmů z praktického knihařství, což znamenalo text přepsat. Svou podepsanou verzi překladu jsem zaslal k dispozici redakci, která text bez úpravy převzala. V tištěné verzi Sborníku tak nedopatřením jméno Jiřího Musila chybí, za což se mu velice omlouvám. Marek Staša Oprava a omluva Trienále umenia knihy II.

8. Výkaz příjmů a výdajů v Kč Příjmy za zdaňovací období: Příjmy z hlavní činnosti 149 540 Kč Příjmy z BÚ 24 Kč Příjmy z členských příspěvků: 32 300 Kč Výdaje za zdaňovací období : Zásoby: 0 Kč Výdaje nepodléhající dani: 204 516 Kč Výdaje s vlivem na daň: 0 Kč Rozdíl příjmů a výdajů: - 22 676,- V tom: Dle zákona o daních z příjmů 1. příjmy - darů: 5 000 Kč § 18 odst.2 písm. a) - z úroků BÚ: 24 Kč § 18 odst. písm. c) - z členských příspěvků: 32 300 Kč § 19 odst.1 písm. a) 2. Výdaje nezahrnované do základu daně : § 23 odst.5 204 516 Kč Výkaz o majetku a závazcích v Kč Majetek: Zač. období. Konec období NIM 0 0 HIM 0 0 Zásoby 0 0 Pohledávky 0 0 Peníze a ceniny 11 944 5 946 Bank.účet 108 095 94 441 Závazky 0 0 Rezervy 0 0 Úvěry 0 0 Zpracovala: Vladimíra Kubíčková Schválila VH SČK 7.6.2013 v Plzni Rada Společenstva českých knihařů předkládá hospodaření za rok 2012, přiložené k daňovému přiznání za rok 2012 14 15 Vyúčtování semináře v Kyjově 2012 Příjmy v Kč: Výdaje v Kč: Poplatky za seminář 115 850,- Nájem prostor 12 750,- Poplatky za výstavu 21 900,- Katalog 17 447,- Tombola 6 850,- Sborník 4 189,- Prodej katalogů 1 580,- Dárek na seminář 4 680,- Dar od města Kyjov 5 000,- Odměny přednášejícím 8 000,- Příjem celkem 151 180,- Filmování 10 800,- Ubytování, rauty 68 152,- Dar LŠU Kyjov 1 000,- Režie 3 526,- Poštovné 2 045,-,- Výdaje celkem 132 589,- Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 18 591,- Kč Schválila VH SČK dne 7.6.2013 v Plzni Vyúčtování TUKV Plzeň 2013 Příjmy v Kč: Výdaje v Kč: Poplatky seminář 70 850,- Katalog TUKV 39 228,- Poplatky za výstavu 6 500,- Sborník 2 517,- Prodej katalogů 6 200,- Ubytování cizinci 6 300,- Tombola 5 480,- Ceny na TUKV 6 540,- Dar od města Plzeň 20 000,- Diplomy 2 520,- Příjmy celkem 109 030,- Překlady 4 000,- Režie 5 534,- Raut 26 600,- Odměny přednášejícím 14 000,- Dotisk katalogů 7 441,- Výdaje celkem 114 680- Rozdíl mezi příjmy a výdaji: -5 650,- Kč Zpracovala Vladimíra Kubíčková

5. Po návštěvě hlavní komisařky paní Jeannety Koch v Plzni a po té, když si prohlédla výstavní prostory a celou budovu Západočeského muzea v Plz - ni, musím se jistou hrdostí pochlubit, že nadšeně souhlasila s realizací výsta - vy v Západočeském muzeu. Po složitém vyjednávání, jedná se o komplikovaný cyklus výstav po celé Evropě, který posléze doputuje do USA a Japonska, byl dohodnut ter - mín výstavy od 27. února do 6. dub - na 2014. Doufáme, že se nám podaří všechnu organizaci a instalaci výsta - vy zajistit tak, aby komisaři výstavy byli spokojeni a mohli jsme počítat s tím, že i v budoucnu tahle spolupráce bude pokračovat. Konfrontace s kniž - ními vazbami z celého světa, provede - ných současnými knihvazači, možnost seznámení s nejmodernějšími postu - py, technikami či materiály je jedineč - nou příležitosti pro všechny, kteří se o problematiku knižních vazeb zajímají. Rád bych tímto pozval co nejsrdečněji všechny členy Společenstva a nejen je. Obracím se na Vás s prosbou o rozšíře - ní této informace a pozvání do Vašeho okolí. Předejte zprávu všem, o nichž se domníváte, že by je mohla zajímat. Jednak jsem přesvědčen, že výstava určitě bude zajímavá, a její shlédnutí inspirativní a jednak větší návštěvnost bude mít v očích londýnských komi - sařů svoji váhu při jednání o budoucí spolupráci. Zároveň se obracím na účastníky této mezinárodní soutěže. Jistě víte, že v případě konání výstavy v příslušné zemi, má pořadatel právo vystavit všechny práce, které se soutěže z pří - slušného regionu účastnili. Prosím tedy všechny, kteří posílali svoje prá - ce do oxfordské soutěže o kontakt a oznámení, zda se budou chtít naší pl - zeňské výstavy účastnit. Rád bych se domluvil na termínu i způsobu zaslání Vašich prací a na dalších podmínkách. Těším se, že se opět uvidíme u nás v Plzni a že se tady sejdeme v co největ - ším počtu. Ila Šedo esigner Bookbinders poprvé v Česku D Díky osobní přímluvě manželů Sobotových se podařilo vyjednat, že letošní putovní výstava oceněných prací mezinárodní soutěže knižních vazeb, která má za hlavní téma Williama Shakespeara, zařadí do svého itineráře také Plzeň. 8 9 Naše kontaktní údaje: Západočeské muzeum v Plzni Knihovna Kopeckého sady 2 301 50 Plzeň (t+f): +420 377 237 064 (m): +420 777 357 711 (e): knihovna@zcm.cz V nově připravovaném sloupku Vás chceme upozornit na některé nově vy - dané knižní tituly, které se v posledních letech objevily a které mají jako hlavní, či i vedlejší, téma knižní vazbu. Pokud jde o zahraniční tituly, jsou většinou přístupné v Národní knihovně v Praze. Jelikož jde o zcela novu rubriku, uvádí - me i tituly, vydané v dřívějších letech, o kterých si myslíme, že by neměly unik - nout Vaší pozornosti. 1. XIV. Trienále umělecké knižní vazby Plzeň 2013 / [odpovědný redaktor Marek Staša; autoři textů Martin Baxa ... et al.]. - Vyd. 1. - Plzeň: Společenstvo českých knihařů: Západočeské muzeum, 2013. - 112 s.: il.; 24 cm - ISBN 978-80- 7247-098-3 (brož.) 2. XIV. Trienále umělecké knižní vazby seminář [DVD]. - Plzeň: Společenstvo českých knihařů, 2013. - Obsahuje: Trnková, J. Koptská vazba: historie a současnost. - Fogl, J. Ruční zla - cení za pomoci folie. - Zigor, Anguiano Calzada. Přenosové techniky a cesta k designu s volným tonerem. - Kelm, Daniel. Kniha jako promlouva - jící objekt. 3. BIBLIOTECA NACIONAL. Piel sobre tabla : encuadernaciones mudéjares en la BNE: [expo - sición del 12 de marzo al 19 de mayo de 2013. - Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2013. - viii, 202 s. - ISBN 978-84-92462-26-1. 4. Bibliothèque d‘un château du centre de la France: livres anciens & modernes: nombreux lots non catalogués en fin de vente: [Mercredi 21 Novembre 2012 – Drouot-Richelieu] / Pierre Bergé & associés. - Paris: Bruxelles: Pierre Bergé & associés, [2012] - 104 s.: il.; 27 cm 5. Brožura: teorie knižní vazby pro studen - ty VŠUP / Jan Hybner – Vyd. 1. - V Praze: VŠUP, 2010. - 91 s.: il.; 20 cm. - Knihařem snadno a rychle. - ISBN: 978-80-86863-39-9 (brož.) 6. Ex Bibliotheca Lycei Spirensis: Einbän - de des 16. bis 18. Jahrhunderts aus der Bib - liothek des Gymnasiums am Kaiserdom in Speyer / Armin Schlechter. - Koblenz: Landes - bibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, 2012. - 103 s.: barev. il.; 25 cm - (Schriften des Landesbiblio - thekszentrums Rheinland-Pfalz, 8.) 7. Grandes encuadernaciones en las bib - liotecas reales, siglos XV-XXI: [25 de abril - 2 de septiembre, Palacio Real de Madrid] / María Luisa López-Vidriero‏, ed. - [Madrid]: Patrimonio Nacional, [2012]. - 351 s.: barev. il.; 24 cm. - ISBN 978-84-7120-471-4 (brož.) 8. Jean Grolier: 50 reliures de la Réserve des livres rares: [présentation organisée à l‘occasion de la visite du Grolier Club of the City of New York à la Réserve des livres rares de la Bibliothèque na - tionale de France, salle Van Praet, le 29 mai 2012] / Fabienne Le Bars, ed. - Paris: Bibliothèque nati - onale de France; New York: Grolier Club of New York: 2012. - 115 s.: barev.il.; 21 cm. 9. Knižní vazby z Dunhuangu: teorie knižní vazby pro studenty VŠUP / Jan Hybner - Vyd. 1. - V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2011. - 73 s.: il.; 20 cm. - Knihařem snadno a rychle. - ISBN: 978-80-86863-97-9 (brož.) 10. Kovové prvky v knižní vazbě: terminolo - gie, vývoj, výroba, restaurování a konzervace / Karina Sojková . - Vyd. 1. - Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, 2011. - 158 s.: il. . 30 cm. - ISBN 978-80-7395-429-1 (brož.) 11. Leipziger Buchkultur um 1500: Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in der Biblio - theca Albertina Leipzig vom 19. April bis 22. Juli 2012 / Thomas Thibault Döring . - Leipzig: Universitätsbibliothek Leipzig, 2012. - 86 s.: il.; 23 cm - (Schriften aus der Universitätsbibliothek; 26.) - ISBN 978-3-910108-80-6. 12. Libri catenati Egrenses: knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku / Kamil Boldan a Jindřich Marek , ed. - 1. vyd. - Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. - 358 s.: il.; 24 cm - ISBN 978-80-7050-618-9. 13. Littérature, éditions originales, ma - nuscrits, autographes, reliures, livres illus - trés / Librairie Jean-Claude Vrain - Paris: Vrain, 2012. - 192 s.: il.; 30 cm + 1 list s ceníkem 14. Papírová vazba: příručka pro knihaře a přátele krásné knihy s osmi reprodukcemi a šestnácti kresbami Andrease Brylka / Siegf - ried Reinhard Büge. - [Úvaly]: Atelier Krupka, 2012. - 71 s.: il. - Vydáno 25 číslovaných výtisků na strojním hadrovém papíru Hollar a 7 autor - ských výtisků. 15. Sborník: 14. mezinárodní seminář Spole - čenstva českých knihařů: Brandýs nad Labem 3. 6. - 6. 6. 2010 / [sestavil Jan Sobota]. - Bran - dýs nad Labem: Společenstvo českých knihařů, 2010. - [20 s.]: il.; 21 cm. - Sborník ze semináře konaného v Brandýse nad Labem 3.6. - 6.6. 2010. - ISBN: (brož.) 16. Sborník: XV. mezinárodní seminář Spole - čenstva českých knihařů: Žďár nad Sázavou 23. - 26. 6. 2011. - [Žďár nad Sázavou: Společen - stvo českých knihařů, 2011]. - 19 s.: il.; 22 cm. - Sborník ze semináře konaného v Brandýse nad Labem 23.- 26.6. 2011. - ISBN: (brož.) 17. Sborník: XVI. mezinárodní seminář Spo - lečenstva českých knihařů: Kyjov 21. - 24. 6. 2012. - [Kyjov: Společenstvo českých knihařů, 2012]. - 30 s.: il.; 22 cm. - Sborník ze semináře ko - naného v Kyjově 21.- 24.6. 2012. - ISBN: (brož.) 18. Sborník k XVII. mezinárodnímu semináři Společenstva českých knihařů: Plzeň 6. - 9. 6. 2013 – [Plzeň: Společenstvo českých knihařů, 2013] – 35 s.: il.; 21 cm. - ISBN: (brož.) 19. The treasury of oriental manuscripts. - Tashkent: UNESCO, Tashkent office, 2012. - 150 s.: il.; 22 cm - ISBN 978-9943-11-139-4. - Dostupné také z: http://unesdoc.unesco.org/ images/0021/002173/217377e.pdf. Knihař na hlídce

Zobrazení

 • 3287 Celkem
 • 2601 Na tomto webu
 • 686 Na jiných webech

Aktivity

 • 0 Sdíleno na soc. sítích
 • 0 Líbí se
 • 0 Nelíbí se
 • 0 Komentáře

Počet sdílení

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn

Vloženo z jiných webů 2

 • 23 knihari.cz
 • 4 www.knihari.cz