Stanovy SČK

Dokumenty / Základní dokumenty SČK

Stanovy platné od 09/2016, vložené do registru na jaře 2018

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet odkaz

Permanentní odkaz pro sdílení na sociálních sítích.

Sdílet s přítelem

Prosím Přihlášení pro odeslání document emailem!

Vložit na Váš web

Nastavit první stránku na

11. Čl. XV Likvidace spolku 1. Na likvidaci spolku se přednostně použijí speciální ustanovení o likvidaci spolku a to ust. § 269-273 OZ. Podpůrně pak obecná ust. § 187-209 OZ.. 2. Likvidací se spolek zrušuje dnem určeným v rozhodnutí členské schůze o zrušení spolku. Čl.XVI. Přeměna spolku Členská schůze musí ve svém rozhodnutí o přeměně spolku stanovit rozhodný den, od něhož se jednání zanikajícího spolku považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické právnické osoby ( dále jen rozhodný den). Rozhodný den se stanoví tak, aby nepředcházel dni podání návrhu na zápis přeměny do veřejného rejstříku o více něž 12 ( slovy: dvanáct) měsíců. Účinnost přeměny nastává dnem zápisu přeměny do veřejného rejstříku. Čl. XVII. Zánik spolku Spolek zapsaný do veřejného rejstříku zaniká dnem jeho výmazu z tohoto rejstříku ČL. XVIII. Závěrečná ustanovení 1. Ruší se stanovy registrované KS v Plzni dne 9. srpna 2016 2. Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 16.9.2016

5. b) opakovaně porušil do jednoho roku po uložení opatření podle odst.1 členskou povinnost nebo c) porušil právní předpisy nebo svým jednáním poškozoval dobré jméno spolku. 5. Návrh na vyloučení musí obsahovat okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost: a) seznámit se s návrhem na vyloučení, b) žádat o jeho vysvětlení, c) uvést a doložit vše, co je mu ku prospěchu. 6. Rozhodnutí o vyloučení se členovi doručuje písemně. Doručovat lze osobně do vlastních rukou nebo prostřednictvím provozovatele poštovní služby. Pro účely doručování prostřednictvím provozovatele poštovní služby platí domněnka doby dojití dle ust. § 573 OZ. 7. Člen může do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí o vyloučení podat kontrolní komisi písemný návrh, aby přezkoumala, zda rozhodnutím o vyloučení člena nebyl porušen zákon nebo stanovy. Kontrolní komise podá nejbližší členské schůzi své stanovisko písemně. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena potvrdí nebo je zruší, pokud byl rozhodnutím porušen zákon nebo stanovy, přičemž rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech. 8. Vyloučený člen má právo do 3 měsíců od doručení rozhodnutí spolku o jeho vyloučení dle odst. 6 tohoto čl.,navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li členovi rozhodnutí o vyloučení doručeno, může návrh podat do 3 měsíců ode dne, kdy se o vyloučení dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí o vyloučení člena členskou schůzí schváleno, jinak toto právo zaniká. 9. Řízení o uložení opatření podle odst. 1 pís. a) až c) tohoto článku, ani řízení o vyloučení podle odst. 4 tohoto článku nelze zahájit, uplynula-li doba jednoho roku ode dne, kdy došlo k porušení členské povinnosti nebo shora cit. právních předpisů ( Čl. VI/4 pís.c). 10. Uložením opatření nebo vyloučením ze spolku není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku na náhradu škody vůči svému členovi, který spolku škodu způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních předpisů. Čl. VII. Orgány spolku Členové řídí a spravují všechny záležitosti týkající se spolku prostřednictvím orgánů, kterými jsou: a) členská schůze, b) rada c) kontrolní komise Čl. VIII. Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná zpravidla 4x ročně, nejméně však 1x ročně- výroční členská schůze

1. S T A N O V Y Společenstva českých knihařů Název spolku: Společenstvo českých knihařů, z. s. Sídlo spolku: Kopeckého sady 357/2, Vnitřní město , 30100 Plzeň 1 IČ spolku: 655 29 006 Čl. I Základní ustanovení 1. Společenstvo českých knihařů, z. s. ( dále také spolek) bylo založeno jako občanské sdružení podle zák. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Od 1. 1. 2014 je právnickou osobou- spolkem, podle zák. č. 89/2012 Sb., ( dále jen OZ), který sdružuje své členy za účelem vytváření podmínek pro rozvoj knihařství 2. Orgány spolku jsou členská schůze spolku ( dále jen členská schůze) rada spolku ( dále jen rada) a kontrolní komise spolku ( dále jen kontrolní komise). Volenými orgány spolku jsou rada a kontrolní komise. Volební období členů volených orgánů spolku jsou 3 roky. Členové spolku mohou být do volených orgánů spolku voleni opakovaně. Do volených orgánů spolku mohou být voleni členové spolku starší 18 let. 3. Kolektivním statutárním orgánem spolku je rada. Radě náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, OZ nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku. 4. Spolek zastupuje a jedná za něj předseda spolku-rady (dále jen předseda spolku) v jeho nepřítomnosti místopředseda spolku-rady ( dále jen místopředseda spolku). Na základě plné moci udělené radou k určitému právnímu jednání, může spolek zastoupit a jednat za něj samostatně kterýkoliv člen rady. 5. Za spolek se jedná a podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí své jméno a vlastnoruční podpis jednající za spolek (zástupce) s případným údajem o své funkci. 6. Stanovy a ostatní platné vnitřní předpisy spolku, musí být uloženy v sídle spolku. Čl. II Vznik a zánik členství ve spolku, evidence 1. Členem spolku ( dále také jen člen) se může stát osoba starší 15 let, která si podala písemnou přihlášku za člena spolku ( dále jen přihláška). Členem může být i právnická osoba. Přihláška se podává v písemné, nebo elektronické formě na adresu spolku. 2. Členství ve spolku vzniká a žadatel o členství je přijat dnem, kdy budou kumulativně splněny následující podmínky: a) rozhodnutí členské schůze o přijetí člena do spolku na základě podané přihlášky, b) uhrazením ročního členského příspěvku na činnost spolku ve výši stanovené členskou schůzí na kalendářní rok, ve kterém je přihláška za člena spolku dle pís.a) tohoto odst. doručena na adresu spolku. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky členského příspěvku na bankovní účet spolku nebo platba v hotovosti.

10. možné též prohlášením do zápisu schůze rady, schůze kontrolní komise nebo členské schůze. Funkce v těchto případech zaniká dnem podpisu takového zápisu odstupujícím. 2. O odvolání člena orgánu spolku rozhoduje orgán, který jej zvolil. Členovi, který má být z funkce odvolán, pokud o to má zájem, musí být umožněno, aby se k odvolání vyjádřil. 3. V případě odstoupení nebo odvolání z funkce člena voleného orgánu spolku v průběhu volebního období, musí být provedena nová volba chybějícího člena dotčeného orgánu spolku nejpozději do 60 dnů od účinnosti odstoupení či odvolání. To platí i v případě úmrtí člena orgánu spolku. Do doby zvolení nového člena orgánu spolku může být dotčeným orgánem povolán (kooptován) zastupující člen, který má práva řádného člena orgánu spolku. 4. Písemnosti podle těchto stanov se orgánům spolku doručují na adresu sídla spolku. Čl. XIII. . Soudní ochrana 1. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany ( dále jen navrhovatel) může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami spolku, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. 2. Právo navrhovatele dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl, nebo dozvědět mohl, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. 3. Porušil-li spolek základní členská práva závažným způsobem, má člen právo na přiměřené zadostiučinění. Namítne-li to spolek, soud právo členu na zadostiučinění členu spolku nepřizná, nebylo-li uplatněno: a) v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nebo b) do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh podle ust. § 260 OZ. Čl.XIV. Dobrovolné zrušení spolku 1. O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje nejvyšší orgán spolku ( členská schůze). 2. Spolek lze zrušit bez likvidace jen jeho přeměnou provedenou a) fúzí ( sloučením nebo splynutím) , b) rozdělením podle ust. § 179-180 OZ nebo c) stanoví-li to zákon , též změnou právní formy. 3. Přeměnou se spolek zrušuje bez likvidace dnem nabytí účinnosti přeměny. 4. Pokud z rozhodnutí členské schůze nenabude po zrušení spolku celé jeho jmění jeho právní nástupce, musí být provedena likvidace spolku.

2. . Další podmínky vzniku členství může stanovit provozní řád spolku. O přihlášce je povinna rozhodnou první členská schůze konaná po dni doručení přihlášky za člena spolku. Mezi členskými schůzemi přijímá žádosti o členství spolu s členskými příspěvky rada, která je povinna předložit žádosti o členství nejblíže příští členské schůzi ke schválení. V případě, je – li člen členskou schůzí za člena přijat, vzniká členství zpětně ke dni přijetí žádosti o členství a zaplacení členského příspěvku radě. Pokud členská schůze žádost o členství dodatečně neschválí, příspěvek se žadateli o členství vrátí do jednoho měsíce ode dne zamítavého rozhodnutí členské schůze. Proti rozhodnutí členské schůze není odvolání přípustné / 3. Členství zaniká: a) úmrtím b) vystoupení člena formu písemného oznámení doručeného radě, c) vyloučením člena d) dohodou o zániku členství. e) zánikem spolku bez právního nástupce. 4. Členství ve spolku zaniká smrtí člena. Členství ve spolku nepřechází na dědice ( právního nástupce) a je nepřevoditelné na jinou osobu.. 5. Písemnou dohodou mezi členem a radou zaniká členství dnem uvedeným v dohodě. 6. Rozhodnutím členské schůze může být ze spolku vyloučen člen, který porušuje členské povinnosti. 7. Spolek vede seznam členů. Rada předkládá členské schůzi jednou ročně informaci o aktuálním počtu členů spolku . V provozním řádu spolku lze evidenci o členské základně a o činnosti spolku blíže upravit. 8. Stanovy a veškerá evidence vedená spolkem, jsou uloženy v sídle spolku nebo u pověřeného člena rady. Členové rady odpovídají za to, že údaje obsažené v evidencích vedených spolkem jsou pravdivé a nebudou zneužity. Čl. III. Účel, poslání a činnost spolku. 1. Spolek byl založen za účelem uspokojování společného zájmu členů spolku. Cílem spolku není výdělečná činnost. 2. Hlavní posláním spolku je: a) propagace a rozvoj knihařství, jako řemesla a kulturního dědictví a aktivní péče o uchování tohoto kulturní dědictví, b) vytváření podmínek pro rozvoj knihařského řemesla, zejména umělecké knižní vazby, restaurovaní papíru knih, c) podpora školství zaměřeného na knihařství a restaurování a spolupráce s ním, d) prezentace výsledků práce členů Společenstva českých knihařů, e) zprostředkování výměny zkušeností, kontaktů. 3. Spolek plní své poslání zpravidla tím, že především v zájmu svých členů: a) organizuje činnost Společenstva českých knihařů

9. Čl. X Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je kolektivním kontrolním orgánem spolku. Kontrolní komise je nejméně tříčlenná. Členy kontrolní komise volí členská schůze, které je kontrolní komise odpovědná za svoji činnost. Předsedu kontrolní komise zvolí její členové na první ( ustavující) schůzi kontrolní komise. Člen kontrolní komise vykonává svoji funkci osobně. Právo hlasovat na schůzích kontrolní komise je nepřenosné na jiného člena kontrolní komise. 2. Členy kontrolní komise nemohou být: a) členové výboru, b) osoby blízké ( viz. ust. § 22/l a 771-774 OZ) osobám uvedeným pod pís. a) – c) , c) likvidátor spolku. 3. Předseda nebo jím pověřený člen kontrolní komise má právo se s hlasem poradním účastnit všech jednání rady. 4. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost spolku, zejména: a) dodržování stanov a provozního řádu spolku všemi jeho členy, b) hospodaření spolku i jeho orgánů včetně provádění kontroly účetních dokladů, 5. Kontrolní komise vykonává kontrolní činnost s cílem zajistit, jsou –li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek svou činnost v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými předpisy spolku. Za tím účelem mají pověřený člen nebo předseda kontrolní komise právo nahlížet do všech dokladů spolku, jakož i právo od jednotlivých členů spolku nebo od jeho orgánů požadovat k jednotlivým záležitostem vysvětlení, které uvedl do záznamu. 6. Kontrolní komise je povinna neprodleně upozornit statutární orgán spolku , na nedostatky a závady, které při své kontrolní činnosti zjistila. 7. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její člen pověřený kontrolou nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů orgánu spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Čl. XI Předseda spolku 1. Předseda spolku zastupuje a jedná za spolek navenek. Předseda spolku je zároveň předsedou rady. 2. Předseda spolku je volen radou. Délka volebního období předsedy spolku je shodná s délkou volebního období volených orgánů spolku. Čl. XII. Společná ustanovení o volených orgánech spolku. 1. V průběhu volebního období může člen voleného orgánu spolku odstoupit z funkce. Je však povinen předem to oznámit orgánu jehož je členem. Odstoupí-li člen voleného orgánu spolku ze své funkce písemným prohlášením doručeným do sídla spolku, zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců od dojití písemného prohlášení o odstoupení. Odstoupit z funkce je

8. členské schůze. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jednán o náhradní zasedání členské schůze. 15. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání, to neplatí pokud tak rozhodne členská schůze. Usnesení může přijmout za účastni jakéhokoliv počtu členů spolku. Čl. IX Rada 1. Rada jako statutární a výkonný orgán řídí spolek a spravuje jeho záležitosti v období mezi členskými schůzemi. Rozhoduje ve všech záležitostech spolku s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi těmito stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Do výlučné kompetence rady patří zejména: a) svolávat členskou schůzi, b) přezkoumávat a schvalovat roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku, c) organizovat a řídit činnost spolku, d) schvalovat a vydávat vnitřní předpisy spolku, pokud tak nepřísluší členské schůzi, e) připravovat podklady pro jednání a rozhodování členské schůze, 2. Členy rady volí členská schůze z řad členů spolku. Rada, která má nejméně 5 členů, tvoří předseda spolku, místopředseda spolku a další členové. Předsedu spolku a místopředsedu spolku volí členové rady na první schůzi rady. Členství v radě je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi. Člen rady vykovává svou funkci osobně. Právo hlasovat na schůzích výboru je nepřenosné na jiného člena rady. 3. Schůze rady svolává předseda spolku, popřípadě místopředseda spolku. Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů rady. K přijetí návrhu je třeba většiny přítomných členů rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku a není-li přítomen, hlas místopředsedy rady. Rada se schází podle potřeby, nejméně 4x ročně, a to i pomocí telekomunikační techniky. Povinně se rada schází v den konání členské schůze, nejpozději hodinu před jejím zahájením. 4. Na jednání rady je pravidelně jako host zván předseda kontrolní komise, který se jednání zúčastňuje s hlasem poradním. 5. Rada provádí a kontroluje plnění usnesení členských schůzí, na kterých pravidelně podává zprávy o výsledcích své činnosti. 6. Z jednání rady se pořizuje zápis, který podepisují dva účastníci a to zapisovatel a další ověřovatel zápisu. Pro obsah zápisu se použije přiměřeně ust. Čl. VIII, odst. 12 těchto stanov.

6. 2. Do působnosti členské schůze náleží rozhodování zejména o: a) hlavním zaměření činnosti spolku, schválení zpráv o výsledcích činnosti spolku b) schválení a změně stanov spolku, c) volbě a odvolání volených orgánů spolku , d) rozpočtu spolku na ten který následující rok, e) hodnocení činnosti volených orgánů spolku f) o dispozicích s majetkem spolku a o výsledku hospodaření spolku po ukončení účetního období, g) schválení účetní závěrky h) výši ročního členského příspěvku a o způsobu a termínu jejich úhrady, j) uložení opatření za porušení členských povinností v případech., kdy tak neučiní rada k) přijetí a vyloučení člena spolku, l) podání žádosti o přijetí za kolektivního člena jiného spolku nebo o jiné formě účasti na jiném spolku, m) zrušení spolku s likvidací včetně jmenování likvidátora, o způsobu majetkoprávního vypořádání po zániku spolku, jakož i o přeměně spolku , n) dalších záležitostech spolku, pokud si rozhodování o nich vyhradí a nebude to v rozporu s OZ nebo těmito stanovami. 3. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor nejméně 7 kalendářních dní před datem konání. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program jednání členské schůze. Místo a čas zasedání musí být vždy určeny tak, aby co nejméně omezoval možnosti členů se zasedání členské schůze zúčastnit. 4. Pozvánku na členskou schůzi lze doručovat prostřednictvím provozovatele poštovní služby, elektronickou poštou nebo zveřejnit jiným způsobem. 5. Rada musí svolat členskou schůzi i z podnětu alespoň 1/3 členů spolku nebo z podnětu kontrolní komise ( dále jen mimořádná členská schůze). Nesvolá-li rada zasedání mimořádné členské schůze nejpozději do třiceti kalendářních dnů od doručení písemného podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze sám, a to na náklady spolku. Pořad zasedání mimořádné členské schůze může být proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět ke svolání zasedání mimořádné členské schůze dal. 6. Kdo zasedání členské schůze svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým byla svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.Je-li zasedání mimořádné členské schůze svoláno podle odst. 5. tohoto článku může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět. 7. Každý člen je oprávněn zúčastnit se zasedání členské schůze a požadovat a dostat na něm i vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 8. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů spolku s hlasovacím právem.

3. b) prosazuje, zpřístupňuje a propaguje na veřejnosti činnost Společenstva českých knihařů, c) působí na soustavný růst odborné úrovně svých členů, dbá o zachování knihařských zvyků a tradic d) využívá pro plnění svého poslání státních i jiných dotačních programů 4. Předmětem hlavní spolkové činnosti jsou zejména: a) propagace, činnost a realizace oboru knihařství b) organizování činnosti Společenstva českých knihařů c) spolupráce s jinými subjekty obdobného charakteru v ČR a zahraničí, d) organizování workshopů, výstav, soutěží, vydávání příruček apod. e) naplňování poslání spolku podle těchto stanov, popř. další činnosti. 5. Spolek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, avšak jen, je-li účelem takové vedlejší hospodářské činnosti, podpora hlavní činnosti spolku. 6. Spolek provádí svou činnost v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Spolek může vydat provozní řád spolku ( dále jen provozní řád), který jako vnitřní předpis spolku blíže upravuje jednotlivé činnosti spolku a práva a povinnosti jeho členů a který nesmí být v rozporu s těmito stanovami Čl. IV. Zásady hospodaření 1. Spolek s ním hospodaří se svým majetkem samostatně v souladu s platnými právními předpisy, těmito stanovami, provozním řádem a na základě usnesení členské schůze. 2. Prostředky s nimiž spolek hospodaří, tvoří zejména: a) vlastní hmotný a nehmotný majetek a jeho výnosy b) roční členské příspěvky členů spolku na činnost spolku c) dary, granty, dotace a subvence d) výnosy z hospodaření spolku, příjmy z činnosti spolku a jiné zdroje 3. Spolek může podle svého uvážení zřizovat fondy 4. Roční zisk spolek rozděluje takto: a) povinné příděly do fondů spolku, b) podíl členů na zisku, c) odměny za činnost členů ve prospěch spolku, d) jiné užití. 5. Členové nemají podíly na majetku spolku. Účetnictví spolku je vedeno podle platných právních předpisů. 6. Rada může, nad rámec rozpočtu schváleného dle Čl.VIII. odst. 2 písm. d), použít 70 000,- Kč na mimořádné a nepředvídatelné výdaje spojené s provozní činností spolku.

4. Čl. V. Práva a povinnosti členů 1. Člen má tato základní práva, která vykonává osobně: a) účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích b) volit a být volen do výboru nebo kontrolní komise c) obdržet odpověď na své podání v přiměřené době d) účastnit se akcí pořádaných spolkem e) podávat návrhy a stížnosti f) podílet se na využívání výsledků spolkového hospodaření g) zmocnit jiného člena k zastupování na členské schůzi. 2. Člen má tyto základní povinnosti: a) hradit ve stanovených termínech roční spolkový příspěvek, b) plnit členské povinnosti obsažení ve stanovách a provozním řádu, c) aktivně se zúčastňovat zasedání členských schůzí, plnit jejich usnesení (rozhodnutí) jakož i usnesení rady, d) podílet se na plnění poslání sdružení aktivní účastí na dalších akcích pořádaných spolkem. 3. Členové spolku neručí za dluhy spolku. 4. Členovi, který pro pokročilý věk, zdravotní stav popř. z jiných důvodů nemůže plnit členské povinnosti a úkoly spolku, může členská schůze poskytnout úlevy. Čl. VI. Porušení členských povinností 1. Členovi, který závažně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku, nebo neplní usnesení uložená členskou schůzí, může rada z vlastní iniciativy nebo na návrh kteréhokoliv člena spolku, uložit některé z těchto opatření: a) výtku, b) zrušení členství. 2. Za opakované porušení téže členské povinnosti, lze v daném roce uložit jen jedno z opatření uvedených v odst. 1. tohoto čl. Opatření podle odst. 1. tohoto čl. musí být vyhotoveno v písemné podobě s přesným uvedením v čem spočívá, odůvodněno a členovi oznámeno jeho doručením způsobem dále uvedeným. 3. Člen, jemuž bylo uloženo některé z opatření uvedených v odst. 1. tohoto čl. se může proti němu prostřednictvím rady odvolat k členské schůzi a to do 15 dnů ode dne jeho písemného doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. Rada může na základě včas podaného odvolání své rozhodnutí o uložení opatření podle odst. 1 tohoto čl. změnit nebo zrušit. 4. Člena může, na návrh rady, ze spolku vyloučit členská schůze, pokud: a) závažně porušil povinnost vyplývající z členství ve spolku a v přiměřené době nesjednal nápravu ani po výzvě spolku, výzva se nevyžaduje, nelze –li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li porušení povinnosti spolku zvlášť závažnou újmu, nebo

7. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. Přijaté usnesení je závazné pro všechny členy spolku. Usnesení členské schůze je zveřejňováno na webových stránkách spolku. 9. Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněn k zastupování více než jedné třetiny všech členů spolku, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. Nelze zastoupit člena spolku, který na členské schůzi nemůže vykonávat hlasovací právo jestliže: a) je v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému příspěvku, b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o vyloučení ze spolku, c) rozhoduje-li členská schůze o odvolání tohoto člena z funkce člena orgánu spolku. 10. Kdo zasedání členské schůze zahájí, ověří, zda je členská schůze usnášeníschopná. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a návrhové komise a určí zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátory, v případě volební výroční členské schůze též volbu členů mandátové, volební komise. V případě malého počtu přítomných může být výkonem funkce každé z uvedených komisí pověřen a schůzí zvolen jeden člen. 11. Předseda (předsedající schůze) vede zasedání tak, jak byl jeho pořad uveden v pozvánce, ledaže se členská schůze usnese na předčasném, ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání členské schůze, lze projednat a rozhodnout v případě, že s tím vysloví souhlas členská schůze v průběhu jednání. 12. Rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení.Není-li to možné vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu členské schůze musí být patrné: - kdo a jak zasedání svolal, - datum a místo konání, - kdo je zahájil, - předsedající schůze, - v případě voleb, jaké činovníky schůze zvolila, - přijatá usnesení a - datum zhotovení zápisu. Přílohu zápisu povinně tvoří: - seznam účastníků schůze - podklady předložené k projednávaným bodům. Zápis podepisuje předseda schůze a zapisovatelé 13. Rada je povinna umožnit každému členovi spolku nahlížet do zápisů ze zasedání členských schůzí vždy nejpozději na zasedání nejbližší následující členské schůze, jinak v sídle spolku a to po předchozí dohodě. Členská schůze může určit, kdy bude zápis ze zasedání členské schůze k dispozici na jiném místě nebo, že bude zveřejněn na internetové stránce spolku. 14. Není-li členská schůze usnášeníschopná, může rada, nebo ten kdo zasedání svolal, novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů ode dne předchozího zasedání svolat náhradní zasedání

Zobrazení

 • 1941 Celkem
 • 1492 Na tomto webu
 • 449 Na jiných webech

Aktivity

 • 0 Sdíleno na soc. sítích
 • 0 Líbí se
 • 0 Nelíbí se
 • 0 Komentáře

Počet sdílení

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn

Vloženo z jiných webů 2

 • 12 knihari.cz
 • 4 www.knihari.cz